Politica de confidențialitate
Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Politica pentru Protecția Datelor a Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu este în acord cu Regulamentul European privind GDPR și ia în considerare drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care datele tale sunt prelucrate de către noi.

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt prelucrate în mod legal și transparent, colectate în scopurile specificate, explicite și legitime și procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu respectă întocmai și va respecta în continuare secretul profesional și confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate Cabinetului, conform dispozițiilor legale specifice profesiei noastre.

Prezenta politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu.

1. Cine suntem?

Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu, cu sediul social înregistrat în Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, Nr. 1-3, Iași 700023. (Arpa Office Center, Birou 08, Demisol), acordă consultanță și asistență juridică persoanelor fizice și juridice române și străine. Titularul Cabinetului este Paula-Alina Lupu, avocat înscris în Baroul Iași.

2. Scopul în care sunt prelucrate datele

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, rectificarea, modificarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Scopul în care prelucrăm datele tale personale sunt în vederea desfășurării activităților juridice pentru care am încheiat contractul de asistență juridică, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor care ne revin.

Prin vizitarea site-ului avocatpaulaalinalupu.ro colectăm cookies în scop informativ pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.

3. Temeiul în care sunt prelucrate datele

Operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu pe baza unuia dintre temeiurile următoare:

• prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care ești parte;
• prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului tău;
• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Cabinetului nostru sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația ta), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează acestor interese;
• prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Prin accesarea site-ului avocatpaulaalinalupu.ro și prin contactarea Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu în orice mod (mail, telefonic, prin formularul de contact de pe site), care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între tine și Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu, ești de acord că datele tale vor fi prelucrate de către Cabinet.

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu se obligă să nu prelucreze aceste date în alt scop decât acela de a răspunde solicitării tale, cu excepția situațiilor în care există consimțământul tău expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

4. Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu.

5. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt strâns legate de activitatea pe care o exercităm în calitate de avocați.

Exercitarea activității de avocat se realizează prin oricare din metodele detaliate în legislația specifică ce guvernează această profesie (consultanță și cereri cu caracter juridic, reprezentare sau asistare în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități publice sau organisme jurisdicționale, redactare de acte juridice, etc.).

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt:

• informații personale (precum: nume, prenume, data și locul nașterii, adresa profesională și/sau personală, număr de telefon personal și/sau profesional, număr de fax, adresa de e-mail, funcția pe care o ocupi, experiența profesională, date din CV-uri, etc.);
• date de localizare;
• identificatori online, identificator IP;
• date colectate din surse și/sau baze de date publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată, site-urile diverselor autorități, etc.);
• categorii de date speciale: precum date privind starea de sănătate, diagnostic, apartenența la sindicate, numere de identificare națională (CNP, seria și numărul cărților de identitate), condamnări penale, infracțiuni.

Aceste categorii de date sau o parte a acestora sunt colectate:

• fie direct de la tine, când ne soliciți servicii juridice, când navighezi sau interacționezi pe site-ul nostru, când îți oferi serviciile sau prestezi servicii către noi, când transmiți aceste date în mod voluntar către Cabinetul nostru, în orice formă, precum și în alte situații similare;
• fie indirect, de exemplu, în anumite circumstanțe, în exercitarea activității noastre și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale putem să colectăm anumite date personale despre tine de la angajatorul tău, de la alte societăți, entități, autorități sau persoane fizice.

6. Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate altor instituțiilor sau terțelor persoane fizice și juridice, direct sau indirect, în scopul desfășurării activității pe care ai solicitat-o sau în executarea contractelor de asistență juridică.

7. Transferul de date în străinătate

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu nu are intenția de a transfera date către state terțe, decât în situația în care acest transfer este necesar pentru scopurile agreate cu tine, sens în care ne vom asigura că acest transfer se face conform legislației în vigoare și regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Perioada stocării datelor

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu păstrează datele prelucrate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile tale sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului, păstrăm datele tale până când ne vei anunța să le ștergem.

9. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile tale cu privire la informațiile personale pe care Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu le prelucrează sunt:

• Dreptul de acces la datele prelucrare – ai dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem și de a obține copii ale informațiilor.
• Dreptul la rectificarea datelor – ai dreptul să ceri ca datele tale să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completezi dacă acestea sunt incomplete.
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – ai dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor tale, în anumite cazuri, de exemplu atunci când ți-ai retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară dispozițiilor legale.
• Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul să soliciți restricționarea procesării datelor tale.
• Dreptul de opoziție – te poți opune în orice moment prelucrării datelor tale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul tău sau pe interesul legitim al operatorului. Aceste informații sunt necesare pentru ca noi să îți furnizăm informațiile necesare, astfel că fără ele nu îți vom putea oferi serviciile noastre.
• Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – îți poți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor tale atunci când o astfel de procesare se bazează̆ pe consimțământ.

10. Securitatea prelucrării

Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu ia toate măsurile tehnice și organizatorice de protejare a datelor tale. Toți colaboratorii Cabinetului, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele Regulamentului.

11. Contact

Dacă ai întrebări cu privire la modul în care prelucrăm și folosim datele tale cu caracter personal te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail avocatpaulalupu@gmail.com sau la adresa: Str. Grigore Ureche, Nr. 1-3, Iași 700023. (Arpa Office Center, Birou 08, Demisol).

În cazul în care dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile tale sau ești nemulțumit cu modalitatea în care am gestionat informațiile tale, poți depune o plângere la autoritatea de supraveghere.